۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديريت ساخت و توسعه راهها
  مديريت ساخت و توسعه راهها
 آقاي عبدالحسين مشايخي

Email:a.mashayekhi@bru.ir  

1- مديريت ساخت و توسعه راهها

1-  برنامه ريزي، تهيه خط مشي، ساختمان و توسعه راه هاي اصلي، فرعي منطقه اي و روستائي با هماهنگي واحدهاي برنامه ريزي استان باتوجه به نيازها و اولويت ها و امكانات مالي

2-    همكاري در تنظيم موافقتنامه هاي ارسالي به معاونت برنامه ريزي استانداري در مورد احداث و توسعه راههاي فرعي و روستايي

3-    مطالعه و تهيه طرح راهسازي و بهسازي راهها توسط مهندسان مشاور و كنترل و تصويب آن

4-    انتخاب مهندسان مشاور باتوجه به ضوابط مورد عمل و نظارت بر كار آنها

5-    نظارت بر تهيه واجراي طرح هاي راهسازي استان

6-    ابلاغ دستورالعمل هاي فني و مصوبات به مهندسان مشاور و نظارت بر رعايت آنها در تنظيم نقشه ها و مشخصات فني

7-    بررسي درخواست هاي حق الزحمه مهندسان مشاور و تاثير آن به منظور پرداخت

8-    كنترل و تاييد صورت كاركرد (حق الزحمه) مهندسان مشاور طرف قرارداد براساس مقررات و ضوابط مربوط

9-    ارزشيابي و تاييد كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور و ارائه به مافوق جهت دستور پرداخت

10 – تهيه و تنظيم صورت كاركردهاي موقت و قطعي پيمانكاران (راساً يا از طريق مهندسان مشاور) و رسيدگي و ارائه صورت وضعيت موقت، قطعي به اداره پيمان و رسيدگي جهت تسويه حساب نهائي

11 – تهيه و بررسي و تصويب صورت مجالس پيشنهادي و اجرائي پيمانكاران راههاي فرعي و روستائي طرف قرارداد طبق ضوابط

12 – تاييد اتمام كار پيمانكاران جهت تشكيل كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي

13 – پيگيري و اعمال بخشنامه هاي فني صادره از وزارت راه و شهرسازي و دستورالعمل هاي معاونت برنامه ريزي استان و غيره

14 – پيگيري و نظارت مداوم بر حسن جريان پيشرفت برنامه هاي راهسازي و اجراي مشخصات فني در كليه عمليات راهسازي حوزه استحفاظي اداره كل راه و شهرسازي استان

15 – بررسي و ارائه پيشنهاد مربوط به اجراي طرح هاي راهسازي

16- مطالعه و ارائه پيشنهاد طرح هاي راهسازي استان به مقام مافوق در چارچوب اهداف و سياست هاي شوراي عالي فني و سازمان راهداري حمل و نقل جاده اي كشور

17- بررسي و تصويب تغييرات مربوط به طرح هاي روسازي و تيپ نيم رخ عرضي پروژه هاي مصوب و هم چنين ابنيه فني مهم و تغييرات مسير راه .

18- بررسي مطالعات انجام شده جهت پل ها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني

19- بررسي و نظارت بر محاسبات فني و نقشه ها قطعي و اجرائي براي پلها و ابنيه فني نظارت بر طرح هاي روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج ، آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات انجام شده .

 

1-1- اداره نظارت بر ساخت راههاي اصلي و فرعي

1-    نظارت بر اجراي پروژه هاي راهسازي و بهسازي راههاي اصلي و فرعي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني ابلاغي

2-  رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3-    رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط

4-    اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

5-    تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راههاي اصلي و فرعي و بهسازي راه و شركت در آنها

6-    نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها

7-    رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8-  اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مديريت ساخت و توسعه راهها

9-    مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كادر در قراردادهاي در دست اجرا .

10-تهيه گزارش هاي فصلي از عمليات اجرائي در بخش راه هاي اصلي و فرعي

11-مطالعه و پيشنهاد طرح هاي استاني مربوط استاني مربوط

12-انجام مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي مقدماتي و انجام محاسبات فني نقشه هاي قطعي و اجرايي براي پلها و گذرگاه ها و ساير ابنيه فني و بررسي تعميرات و تعريض پل ها و ابنيه فني

13-تهيه طرح روسازي راه ها و مشخصات زيرسازي و مشخصات فني راه ها براساس نتايج آزمايشگاهي و خاك شناسي و ساير مطالعات لازم

14-انجام مراحل مختلف و شناسائي و مطالعه به منظور انتخاب مسير قطعي

15-نظارت بر آزمايش هاي مربوط به طبقه بندي خاك ، شن و ماسه از نظر مصرف در زيرسازي و روسازي جاده ها .

 

1-2- اداره نظارت بر ساخت راههاي روستائي

1-    نظارت بر اجراي پروژ هاي راهسازي و بهسازي راههاي روستايي با استفاده از خط مشي ها و دستورالعمل هاي فني و ابلاغي .

2-  رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت پيمانكاران و صدور دستورات فني به آنها به منظور رعايت مشخصات فني پيش بيني شده در قراردادها با توجه به ضوابط

3-    رسيدگي و شركت در تنظيم صورت كاركردهاي قطعي پيمانكاران طرف قرارداد و اقدام در مورد تسويه حساب با آنها طبق ضوابط

4-    اظهارنظر در مورد آماده بودن عمليات مورد پيمان ها جهت تكميل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي

5-    تهيه مقدمات تشكيل كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي راه هاي روستائي و بهسازي راه و شركت در آنها

6-    نظارت بر كار مهندسان مشاور و همكاري با آنها

7-    رسيدگي و تائيد صورت حق الزحمه مهندسان مشاور

8-  اظهارنظر در تهيه و تغيير فهرست بهاي واحد عمليات راهسازي و ضرائب منطقه اي استان مربوطه و شركت در كميسيون هاي ذيربط زيرنظر مافوق

9-    مطالعه و پيشنهاد واريانت هاي اصلاحي و تهيه فهرست تغيير مقادير كار در قراردادهاي در دست اجرا

 

1-3- اداره فني و امور مهندسان مشاور

1-    ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور

2-    جمع آوري آخرين اطلاعات درباره دستمزدها و قيمت هاي مصالح و ساير مباني لازم در سطح كشور

3-    بررسي و تائيد درخواست هاي حق الزحمه مراحل مطالعاتي مهندسان مشاور و ارائه مافوق

4-    تهيه دفاتر فهرست بهاء و قيمت هاي مورد لزوم پروژه هاي اجرائي و تنظيم آنها به منظور تهيه و برآورد آنها

5-    بررسي تغيير مشخصات فني حين اجراي پروژه ها و تهيه و برآورد حجم عملياتي انها

6-    ارزشيابي كارهاي مطالعاتي و نظارتي انجام شده توسط مهندسان مشاور

 

1-4- اداره پيمان و رسيدگي

1-    بررسي اسناد مناقصه به منظور تطبيق آن با آخرين بخشنا مه ها و دستورالعمل ها

2-    انتخاب و دعوت پيمانكاران ذيصلاح و برگزاري تشريفات مناقصه

3-    انجام مراحل انعقاد قرارداد با پيمانكاران با رعايت موازين قانوني و دستورالعمل هاي ابلاغي

4-    رسيدگي و اظهارنظر در مورد صورت وضعيت هاي موقت و قطعي و تاخير پيمانكاران طبق ضوابط

5-    رسيدگي به اختلاف و ادعاي پيمانكاران و فراهم نمودن مقدمات نسخ پيمان طبق مفاد قرارداد و با همكاري امورحقوقي

6-    كنترل صورت وضعيت ها و صورت مجالس و مطابقت آن با عمليات اجرائي طبق ضوابط
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/02/05
تعداد بازدید: 1534
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal