۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديركل

مدير كل راه و شهرسازي استان بوشهر

آقاي مهندس فرزاد رستمي  


 

Email:f.rostami@bru.ir 

 
 

1- حوزه مديركل

در حوزه مديركل علاوه بر وظايف مديريت، سازماندهي، هماهنگي و كنترل، انجام وظايفي به شرح زير صورت مي پذيرد:

1- راهبري امور مربوط به ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات به منظور بهبود عملكرد براساس ضوابط و مقررات با هماهنگي دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه.

2- راهبري امور واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي

3- راهبري امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات و از طريق هماهنگي با مركز حراست وزارتخانه

4- همكاري با حوزه ستادي در انجام امور مربوطه به گزينش نيروي انساني اداره كل براساس ضوابط و مقررات

5- راهبري امور روابط عمومي اداره كل استان

6- راهبري امور كتابخانه و تجهيز آن براساس نيازهاي اداره كل

7- نظارت بر نحوه تحقق برنامه ها در چارچوب سياستها و خط مشي هاي ابلاغ شده

8- نظارت بر امر تهيه و تنظيم بودجه سالانه در چارچوب ضوابط و دستورالعملهاي مربوطه با همكاري واحدهاي ذيربط

9- نظارت بر امور مربوط به آمار و فن آوري اطلاعات براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه

10- نظارت بر امور مربوط به كنترل روند پيشرفت طرحها و پروژه ها

11- راهبري امور مرتبط با طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافتهاي شهري

12- راهبري امور مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل استان براساس اهداف، برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه

13- اتخاذ راهبردهاي لازم در راستاي اهداف و ماموريت هاي تعيين شده

14- دبيري كميسيون هاي ماده و كارگروه هاي تخصصي مسكن و شهرسازي

15- شركت در كميسيونها، كميته ها، شوراها و جلسات مربوط حسب قوانين، آئين نامه هاي موضوعه و وظايف محوله1-1- اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات

1- بازرسي از عملكرد مديران و كاركنان و سنجش ميزان رضايت مردمي از واحدهاي ستاد استان و شهرستانها مختلف و نحوه برخورد مديران و كاركنان با ارباب رجوع و تهيه گزارشهاي دوره اي

2- تجزيه و تحليل عملكرد واحدهاي ستاد استان و شهرستانها و كاركنان براساس بازرسي هاي انجام شده

3- اجراي دستورالعملهاي ارزيابي عملكرد و تكميل فرمهاي مربوط به تهيه مستندات لازم

4- دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از واحدهاي ستاد استان و شهرستانها و كاركنان

5- بررسي پيرامون صحت و سقم موضوع شكايات و پيگيري تا اخذ نتيجه نهايي به منظور پاسخگويي به شاكي

6- بررسي و پاسخگويي درخصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي

7- رسيدگي به شكايات پس از حصول اطمينان از صحت مفاد و پاسخگويي به آن عندالزوم از طريق اداره روابط عمومي و جمع بندي و تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و ارائه گزارش به مقامات مسئول

8- راه اندازي واحدهاي شهرستاني تحت پوشش اداره كل راه و شهرسازي، نظارت بر فعاليت آنها و ايجاد هماهنگي در جهت حسن انجام كليه وظايف تعيين شده

9- ارزيابي و سنجش مستمر عملكرد، كارايي و اثربخشي برنامه هاي اداره كل و واحدهاي شهرستاني و تهيه گزارش تحليلي از نتايج جهت ارائه به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت متبوع

10- تهيه گزارش در فواصل مختلف از عملكرد و ارائه آن به دفتر مديريت عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارتخانه1-2- مديريت حراست

1- انجام امور مربوط به حراست براساس ضوابط و مقررات1-3- اداره روابط عمومي

1- مديريت و كنترل پايگاه اطلاع رساني اداره كل

2- مديريت و سازماندهي سيستم تلفن گوياي اداره كل

3- ساماندهي و برگزاري جلسات ملاقات مردمي قائم مقام وزير و مديركل

4- تهيه و تدوين برنامه سالانه اطلاع رساني و تبليغي اداره كل

5- اجراي برنامه هاي خبري، تبليغاتي، انتشاراتي و مطالعاتي اداره كل استان از طريق:

الف- تهيه وتدوين اخبار، بيانيه، اطلاعيه، آگهي و پيامهاي اداره كل و اقدام به انعكاس آن در رسانه هاي گروهي

ب- ساماندهي برنامه هاي تبليغاتي واطلاع رساني و چاپ و تهيه اقلام تبليغاتي

ج- انتشار نشريات اداري و موردي در اداره كل ، تهيه فيل، اسلايد و عكس از فعاليتهاي اداره كل

د- افكارسنجي در سطح استان به منظور آشنايي با افكار و عقايد آحاد مردم درخصوص نحوه علمكرد اداره كل

6- رسيدگي و پاسخگويي به نامه هاي مردمي

7- برنامه ريزي و هكاري در جهت برگزاري كنفرانسها، سمينارها، نمايشگاه هاي فني و تخصصي، جشنواره ها، مصاحبه ها و بازديدهاي استاني در رابطه با وظايف اداره كل

8- برنامه ريزي و تشكيل ستادهاي ويژه برگزاري مراسم و مناسبتهاي ملي و مذهبي در اداره كل

9- اداره امور كتابخانه اداره كل وتجهيز آن

10-عضويت و شركت فعال در شوراها، مجامع و ستادهاي هماهنگي مرتبط با روابط عمومي

11-تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي ويژه كاركنان اداره كل

12- هماهنگي و برقراري ارتباط مستمر و مستقيم با دفتر روابط عمومي وزارتخانه1-4- اداره برنامه و بودجه

1- تهيه و تنظيم گزارش پيش بيني اعتبارات موردنياز در چهارچوب برنامه هاي اجرايي تدوين شده

2- انجام امور مربوط به تنظيم و مبادله موافقت نامه ها با مراجع ذيربط و اخذ ابلاغ اعتبارات رديف بودجه

3- تهيه و تنظيم بودجه هاي جاري و عمراني با هماهنگي ساير واحدهاي اداره كل استان و ارائه به مراجع ذيربط

4- تهيه لايحه بودجه سال آينده و مقايسه آن با قوانين سواتي

5- تعيين و پيشنهاد اولويت برنامه هاي اداره كل استان در چهارچوب سياستها و خط م شي هاي ابلاغ شده

6- بررسي امكانات و سياستهاي كلي اقتصادي استان و برنامه هاي توسعه به منظور تنظيم برنامه براي ايجاد توسعه راههاي ارتباطي، توسعه زمين ، مسكن و ساختمان در منطقه.

7- تهيه و پيشنهاد برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت با همكاري واحدهاي تابعه و حوزه مركزي در چارچوب سياستها و خط مشي هاي وزارتخانه و انجام هماهنگي هاي لازم با ارگانهاي برنامه ريزي استان

8- تلفيق برنامه هاي محوله به اداره كل استان و تدوين و تنظيم آنها براساس خط مشي هاي تعيين شده و با توجه به امكانات موجود استان

9- كنترل روند پيشرفت برنامه ها و فعاليت ها و تهيه گزارش لازم

10-شركت در شوراي برنامه ريزي امور زيربنايي استان

11-جمع آوري و تنظيم و تحليل آمار و اطلاعات موردنياز واحدهاي تابعه به منظور انجام برنامه ريزي هاي لازم1-5- اداره فناوري اطلاعات و ارتباطات

1- گردآوري و تلفيق آمار و اطلاعات واصله از واحدهاي مختلف و ارائه به مبادي ذيربط

2- تدوين آمار و گزارشهاي ادواري از عملكرد اداره كل و ارائه به مبادي ذيربط

3- انجام كليه فعاليتهاي دبيرخانه اي ستاد آمار و تلفيق برنامه و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه و ساير مراجع ذيربط

4- تهيه و تدوين گزارشهاي تلفيقي و تحليلي ادواري از فعاليتهاي انجام شده در استان و ارائه آن به مبادي ذيربط

5- كنترل چگونگي اجراي طرحها و پروژه هاي محوله به پيمانكاران و حصول اطمينان از رعايت معيارها و ضوابط ابلاغ شده در اجراي كار

6- كنترل مقادير پيش بيني شده در سيستم كنترل پروژه، استخراج اطلاعات مربوط به پيشرفت فيزيكي پروژه ها و تنظيم و ارائه گزارشهاي تحليلي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان

7- انجام وظايف محوله براي اجراي برنامه جامع تحقق اهداف دولت الكترونيك در استان

8- راهبري نظام ها، فرآيندها و اقدامات مربوط به فن آوري اطلاعات در استان در جهت بهبود ارائه خدمات گسترده به ارباب رجوع

9- فراهم نمودن و نگهداري شبكه هاي محلي و شبكه گسترده

10-بررسي مستمر نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل در چهارچوب خط مشي هاي كلي حوزه ستادي وزارتخانه

11-استقرار سيستم اطلاعات مديريت و نظارت بر به هنگام نگه داشتن آنها متناسب با برنامه ها و خط مشي هاي وزارتخانه

12-تجزيه و تحليل و پردازش داده ها به منظور ارائه مستمر آنها به سطوح مختلف مسئولان برحسب مورد1-6- دفتر عمران و بهسازي شهري استان

1- كنترل و نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي شهري و توانمندسازي سكونت هاي غيررسمي در راستاي طرح هاي مصوب بالادست و سياست هاي وزارت متبوع

2- بررسي و ايجاد هماهنگي با دستگاه هاي ذيربط در رابطه با اجراي طرح هاي بهسازي ونوسازي محلات، ساختمان هاي باارزش و يا فرسوده

3- پيگيري ارتقاء كيفيت محيط زندگي شهري با بهبود استانداردهاي شهرسازي در محدوده هاي شهري

4- بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت، كوتاه مدت و ضوابط، مقررات و دستورالعمل هاي لازم مرتبط با بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري استان به ستاد وزارت متبوع

5- پيگيري و ترويج امر بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در بين شهرداري ها، ساكنين، مالكين و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربط

6- پيگيري اصلاح كاربري هاي نامتناسب با زندگي امروزي شهري و انتقال صنايع مزاحم شهري، زندانها، پادگان ها و نظاير آنها

7- پيگيري انجام حمايت هاي قانوني از مردم و بخش غيردولتي توسط دستگاه هاي ذيربط


1-7- اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل

1- اجراي مصوبات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان سازمان مديريت بحران كشور

2- انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي وبازتواني ابلاغ شده از سوي مراجع ذيربط

3- تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اجرايي موردنياز مراحل مختلف مديريت بحران جهت طرح در كارگروهاي ذيربط

4- تهيه طرح جامع خطر پذيري بخش حمل و نقل، شريانهاي حياتي، بلاياي جوي و طوفان، تامين مسكن و مخاطرات زلزله، لغزش لايه هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي در سطح استان با هماهنگي ساير دستگاهها

5- جمع آوري وجمع بندي اطلاعات مربوط به خسارات وارده به بخش راه و شهرسازي در سطح استان پس از وقوع حوادث و تشكيل كارگروه تخصصي ارزيابي خسارات در اداره كل

6- راه اندازي و به روز رساني سايت مديريت بحران بخش راه و شهرسازي در سطح اداره كل

7- پيگيري ونظارت بر انجام مطالعات و رعايت اصول پدافند غيرعامل در تاسيسات حياتي و حساس و مهم موجود و در دست مطالعه و ساخت با رعايت اصل هزينه-درآمد و مشاركت در تصويب طرحهاي تهيه شده

8- برآورد اعتبارات موردنياز اجراي طرحهاي پدافند غيرعامل استان و پيشنهاد به كميته پدافند غيرعامل ستاد
 
 
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/03/25
تعداد بازدید: 1745
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal