۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديريت مسكن و ساختمان

مديريت مسكن و ساختمان

مهندس سيد محمود دستغيبي

 

Email:m.dastgheybi@bru.ir
 
وظايف حوزه مسكن و ساختمان:
1- راهبري برنامه هاي حوزه مديريت و هدايت واحدهاي تحت سرپرستي در اجراي وظايف محوله
2- راهبري اجراي اهداف وخط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
3-راهبري و هدايت واحدهاي تابعه در امور مرتبط با اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و كانون كاردانهاي فني و ساير تشكلهاي حرفه اي و صنفي
4- راهبري امر ارتقاء كيفي مهندسي ساختمان در استان از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين، مقررات، روشها و ساختار اداري و اجرائي مربوطه
5-راهبري اجراي برنامه هاي مرتبط با تأمين و توسعه مسكن و ارائه راهبردهاي لازم به منظور جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در سرمايه گذاري بخش مسكن
6-راهبري امور مرتبط با خانه هاي سازماني
7- راهبري امر همكاري و هماهنگي با ساير دستگاههاي ذيربط استاني در راستاي وظايف مرتبط با بخش مسكن و ساختمان
8-راهبري امر مديريت توليد و عرضه مسكن
9- تشويق استفاده كنندگان از فن آوري هاي نوين در ساخت و توليد انبوه مسكن و ساختمان و نظارت بر ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان مسكن و ساختمان، مصالح و كالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و بهره برداري از آن
10-شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل
11-شركت در كميسيونها، كميته ها وشوراهاي مربوطه حسب قوانين و آئين نامه هاي موضوعه

1-1- اداره برنامه ريزي، تجهيز منابع و اقتصاد مسكن
1- جمع آوري و پردازش آمار و اطلاعات و ساير داده هاي موردنياز مرتبط با شاخص هاي زمين و مسكن و تهيه گزارشها و تحليلهاي آماري
2- گردآوري آمار واطلاعات عملكرد درخصوص فعاليت هاي مربوط به زمين و مسكن شهري وتهيه گزارش و جداول آماري
3- نظارت بر مديريت توليد وعرضه مسكن
4-بررسي و ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانهاي مسكوني براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه
5- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانهاي مسكوني
6- بررسي عرضه وتقاضاي مصالح مصرفي ساختمان در استان ونيازسنجي و برنامه ريزي هاي لازم در اين خصوص
7- برنامه ريزي هاي مربوط به توسعه زمين، مسكن و ساختمان در چارچوب طرحهاي توسعه، عمران و منابع محلي موجود
8- مطالعه ونيازسنجي مسكن براي مناطق شهري و روستايي با اولويت گروههاي كم درآمد
9- برنامه ريزي و ايجاد بسترهاي لازم در جهت تأمين منابع مالي موردنياز بخش مسكن و توسعه شهري از محل اعتبارات استاني
10-برنامه ريزي وايجاد روشهاي حمايتي و تشويقي براي استفاده كنندگان از فن آوريهاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن و ساختمان
11-نظارت بر تهيه و تحقق برنامه ها و طرحهاي تأمين مسكن و خانه سازي كه با حمايت دولت انجام مي شود
12-انجام امور دبيرخانه اي ستاد تامين مسكن استان
13-تهيه و تدوين اهداف، راهبردها و برنامه هاي اجرائي مسكن در سطح استان و ارائه آن به ستاد تأمين مسكن استان جهت تصويب

1-2- اداره اجرايي و نظارت در امور مسكن
1- انجام وظايف مربوط به امور خانه هاي سازماني و ايجاد بانك اطلاعاتي در ارتباط با كميسيونهاي واگذاري و فروش خانه هاي سازماني
2- اعمال نظارت در امور شركتها و ارائه كمكهاي فني و راهنمايي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي كه منحصراً در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي مسكوني فعاليت دارند
3- اعمال نظارت بر فعاليت هاي شركتهاي پس انداز و تامين مسكن در سطح استان
4- رسيدگي و نظارت بر خانه هاي سازماني از نظر وضعيت ساختمان و تاسيسات
5- نظارت بر نحوه استفاده از فن آوريهاي نوين ساخت در توليد انبوه مسكن
6- انتخاب مهندسين مشاور ذيصلاح و تهيه طرح هاي آماده سازي و طرحهاي معماري توليد انبوه مسكن طبق آئين نامه هاي مصوب ابلاغي
7- انجام اقدامات لازم جهت نقشه برداري اراضي براي پروژه ها
8- عقد قراردادهاي تهيه طرحهاي آماده سازي و معماري و انجام امور مربوط به انعقاد قراردادهاي اجراء پروژه ها
9- ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان مسكن در سطح استان و به روز نگهداشتن آن
10-نظارت بر اجراي صحيح پروژه هاي تصويبي از حيث معماري، محاسبات، تاسيسات و ...
11-نظارت بر كيفيت و مشخصات فني مصالح كاربردي در ساخت
12-رسيدگي به صورت وضعيت ها و تعديل پروژه ها
13-شركت در كميسيونهاي تحويل موقت و قطعي طرحها و پروژه ها
14-همكاري در تهيه گزارش هاي مربوط به پيشرفت عمليات اجرايي طرحها و پروژه ها
15-تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان

1-3- اداره نظام مهندسي و مقررات ملي ساختمان و توسعه فن آوري هاي نوين ساخت
1- همكاري و نظارت بر برگزاري انتخابات هيأت مديره اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و ساير تشكلهاي حرفه اي موضوع قانون و شركت در مجمع عمومي آنها
2- بررسي عملكرد اداره كل نظام مهندسي ساختمان و كانون كاردانهاي فني استان و گزارش هيأت عمومي اداره كل نظام مهندسي استان جهت ارائه به مراجع ذيربط
3- بررسي مدارك، تأييد و صدور پروانه اشتغال به كار اشخاص حقيقي و حقوقي مهندسي، كارداني و تجربي در سطح استان و كنترل موردي پروانه هاي صادره مذكور
4- جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط
5- هماهنگي با هيأت نظارت بر صنوف كارهاي ساختماني استان و همكاري با اداره كل فني و حرفه اي استان در مورد صدور كارت مهارت فني كارگران ماهر و نيمه ماهر
6- همكاري در برگزاري مسابقات حرفه اي و آزمون هاي تخصصي مهندسين، كاردانهاي فني، آموزش تكميلي و معماران تجربي استان
7- نظارت بر اقدامات ترويجي در زمينه ارتقاء كيفي ساختمان، خدمات مهندسي، استفاده از كنترل كيفي، افزايش سطح دانش حرفه اي و صنعتي كردن توليد ساختمان در سطح استان
8- ترويج و بهينه سازي روشهاي مربوط به صنعتي شدن امر ساختمان سازي
9- برنامه ريزي به منظور توسعه استفاده از فن آوريهاي نوين ساخت در ساختمان سازي
10-همكاري در برنامه ريزي و برگزاري دوره هاي آموزشي، بازآموزي و آموزشهاي تكميلي براي مهندسين، كاردانهاي فني و معماران تجربي استان
11-نظارت بر عملكرد سازمانهاي مهندسي، كانون كاردانهاي فني ساختمان استان و تشكلهاي حرفه اي وشركتهاي شاغل در بخش ساختمان و ارائه كمك هاي فني و راهنمايي به موسساتي كه در زمينه ايجاد و احداث واحدهاي ساختماني و ابنيه فعاليت دارند
12-برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان و نظارت عاليه بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجراي مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و عندالزوم ارائه پيشنهادات درخصوص تغيير مقررات مذكور متناسب با شرايط ويژه استان
13-كنترل نمونه اي و موردي ساخت و سازها از لحاظ چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و نحوه ارائه خدمات مهندسي و تنظيم گزارشات مربوطه جهت اقدامات بعدي
14-پيگيري و نظارت بر صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان و انجام امور مربوط به كميته كنترل ساختمان
15-اهتمام در جهت مورد استفاده قراردادن فهرستهاي بازبيني ضوابط و روشهاي كنترل ساختمان و تهيه و ارائه گزارشهاي فني لازم به طور مستمر به قائم مقام وزير و مديركل استان
16-اخذ گزارشهاي موردي و دوره اي از شهر داريهاي استان و ساير مراجع ذيربط و مراقبت بر ارسال به هنگام آنها به حوزه ستادي وزارتخانه جهت انجام بررسيها و اقدامات بعدي
17-بررسي شكايات واصله از اشخاص و موسسات درخصوص عدم رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري و انجام بازديدهاي محلي لازم، تهيه گزارش و اقدام تا حصول نتيجه
18-جمع آوري، بررسي و انعكاس آمار و اطلاعات دوره اي و سالانه مربوط به چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي و معماري در محدوده عملياتي اداره كل استان به مراجع ذيربط
19-تهيه گزارش هاي سالانه كنترل ساختمان در محدوده عملياتي اداره كل استان با همكاري اداره كل نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع
20-توزيع جزوات راهنما، مقاله ها و پيامدهاي ترويجي در زمينه ساختمان در سطح استان
21-همكاري در برگزاري گردهمايي ها و سمينارهايي كه از طرف ستاد وزارتخانه برنامه ريزي و ابلاغ مي شود

1-4- اداره بررسي طرحهاي مسكن
1- ايجاد بانك اطلاعات مربوط به توليدكنندگان ساختمان، مصالح وكالاهاي مرتبط با ساختمان در سطح استان و به روز نگهداشتن آن
2- بهره برداري از بانكهاي اطلاعاتي ساختمانها و تاسيسات دولتي وعمومي موجود در استان
3- راهنمايي و همكاري با توليدكنندگان فن آوريهاي نوين ساختماني جهت اخذ تاييديه فني و ا ستفاده از ساير تسهيلات مقرر در فصل ششم از آئين نامه قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
4- بررسي و ارائه پيشنهادات لازم در زمينه برنامه هاي ميان مدت و كوتاه مدت در راستاي الگوسازي ساختمانها و تاسيسات دولتي براساس نيازمنديهاي اقليم و منطقه
5- بررسي و تحليل شاخص ها جهت توزيع اعتبارات فصول و برنامه هاي احداث ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي استان
6- بررسي وتاييد فرم يك موافقتنامه هاي تملك دارائيهاي سرمايه اي استان
7- نظارت عاليه و موردي بر ساخت و سازهاي دولتي استاني وملي و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان
8- تهيه برنامه هاي اجرايي لازم و شركت در جلسات منعقده به منظور تسهيل در اجرا و پيشرفت پروژه ها و ارائه گزارش به قائم مقام وزير و مديركل استان.
تاریخ به روز رسانی: 1396/06/26
تعداد بازدید: 1704
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal