۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند
اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
en login sitemap
مديريت توسعه و منابع

مديريت توسعه و منابع

آقاي محمدرضا انصاري

 

Email:m.anasari@bru.ir
 

1-    سرپرستي و هدايت كليه واحدهاي تحت نظارت به منظور حسن انجام وظايف محوله

2-  نظارت بر گردش كار كليه فعاليتهاي اداري، ساختاري، رفاهي مالي و محاسباتي و كوشش به منظور رفع مشكلات مربوطه و ارائه گزارشهاي مستمر در زمينه فعاليتهاي جاري به قائم مقام وزير و مديركل استان

3-  سرپرستي و نظارت بر امر پيش بيني نيروي انساني مورد نياز اداره كل و نيازهاي آموزشي در قالب اعتبارات سالانه، افت نيروي انساني و ساير متغيرهاي موثر به منظور تنظيم برنامه جامع نيروي انساني

4-  نظارت بر فعاليتهاي كميسيون تحول اداري اداره كل در راستاي تحقق هفت برنامه تحول اداري و ارائه گزارشهاي لازم به قائم مقام وزير و مديركل استان و حوزه ستادي وزارتخانه

5-  نظارت بر امر تجزيه و تحليل سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي و مشترك با هماهنگي حوزه ستادي در جهت ارتقاء بهره وري، كارآيي ، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.

6-    نظارت بر امر استقرار نظام مديريت بهره وري به منظور استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي ...

7-    نظارت بر نحوه ارائه خدمات پشتيباني از قبيل : انساني، مالي و ... به ساير قسمتها از طريق واحدهاي زيرمجموعه

8-    نظارت بر نحوه تدارك مواد مصرفي و قطعات يدكي ماشين آلات و ذخيره و مصرف آنها طبق مقررات مربوط

9-    نظارت بر چگونگي واگذاري امور خدمات عمومي اداره كل به بخش خصوصي

10

1-1- اداره توسعه منابع انساني و تحول اداري

1-  همكاري با حوزه ستادي در امر بررسي و تهيه وتنظيم نمودار سازماني؛ اهداف، شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي با رعايت ضوابط ساختار سازماني ابلاغي از سوي معاونت ذيربط نهاد رياست جمهوري

2-    ارائه پيشنهادات لازم درخصوص ايجاد يا ادغام و انحلال واحدهاي غير ضرور

3-    انجام اقدامات لازم نسبت به قوانين، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و مصوبات موضوعه

4-    اجراي طرح جامع برنامه ريزي نيروي انساني ابلاغي از سوي وزارتخانه

5-  تجزيه و تحليل و طراحي سيستم ها و روشهاي انجام كار و اصلاح روشهاي اختصاصي ومشترك با هماهنگي وزارتخانه در جهت ارتقاء بهره وري؛ كارآيي، رضايت ارباب رجوع، كاهش هزينه ها و حذف مراحل زائد.

6-    اجراي استانداردهاي جا و مكان و نحوه استقرار واحدها

7-    كنترل فرمهاي اداري، مالي، پشتيباني و اختصاصي و درصورت لزوم اصلاح آنها با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع

8-    پيگيري استفاده و بكارگيري فنون و روشهاي نوين

9-    اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت مردم در نظام اداري كشور

10-اجراي برنامه هاي تحول اداري با هماهنگي مركز نوسازي و تحول اداري وزارت متبوع

11-اجراي مصوبات و بخشنامه هايي كه در راستاي ايجاد تحول سازماني ابلاغ گرديده است.

12 - اجراي برنامه هاي بهره وري و استفاده بهينه از منابع انساني، مالي ، اطلاعاتي و ...

13- اجراي برنامه هاي نظام مديريت كيفيت

14- بررسي و برآورد نيازهاي آموزشي كاركنان جهت توسعه مهارتهاي مشاغل براساس استانداردهاي مربوطه و انعكاس به مركز نوسازي و تحول اداري

15 – اجراي آزمونهاي تخصصي و استخدامي و ارائه گزارشهاي لازم به حوزه ستادي وزارتخانه

16 – بررسي، تهيه و پيشنهاد طرح تامين نيازمنديهاي استخدامي در سطح اداره كل بر مبناي پيشنهادات واحدها و در چارچوب بودجه مصوب

17- انجام كليه امور كارگزيني اداره كل با رعايت قوانين ، مقررات و آئين نامه هاي استخدامي در چارچوب تكاليف و اختيارات تفويض شده

18- پيش بيني نيازهاي تداركاات اداري واحدهاي مختلف و اقدام به منظور تهيه  و تامين آنها در چارچوب اعتبارات مصوب

19- ايجاد و بروزرسداني بانك اطلاعات و آمار نيروي انساني اداره كل و واحدهاي شهرستاني

20- اداره امورانبار و انجام خدمات مربوطه

21- اداره امور تلفنخانه اداره كل

22- پيش بيني وسايل ايمني و اطفاء حريق و انجام ساير تدابير به منظور جلوگيري از وقوع حريم
و ساير سوانح

23- انجام كليه امور رفاهي اداره كل با رعايت قوانين و مقررات

24- واگذاري امور خدمات عمومي به بخش خصوصي و نظارت برحسن اجراي آنها از قبيل آبدارخانه ، نظافت ، تهويه ، تاسيسات و ... از طريق مناقصه عمومي با شركتهاي طرف قرارداد

25-  نظارت بر امر نگهدئاري ساختمانها ، تاسيسات و تجهيزات اداره كل

26- نظارت بر اداره امورحمل و نقل و انجام تعميرات و نگهداري بهينه وسائط نقليه اداره كل

27- نظارت بر امور نگهباني و راهنمايي ارباب رجوع به واحدهاي مختلف

28- نظارت و كنترل حضور و غياب كاركنان و تهيه آمار و گزارشهاي لازم

29- نظارت بر امور تحريرات و انجام امور دبيرخانه اي اداره كل

 

1-2- اداره امورمالي و ذيحسابي

1-    اجراي بودجه مصوب سالانه طبق موافقت نامه متبادله دستورالعمل هاي مربوطه

2-    پرداخت هزينه هاي پرسنلي – عملياتي – تملك دارايي سرمايه اي در چهارچوب اعتبار مصوب و طرحها پروژه ها

3-    پرداخت وجه هزينه ها و تنظيم اسناد وليستهاي مربوطه با رعايت مقررات و ضوابط جاري

4-    ثبت و نگهداري ارقام مالي در دفاتر مربوطه و تهيه گزارشهاي مالي و محاسباتي موردنياز

5-    درخواست تنخواه گردان حسابداري از نمايندگي خزانه به منظور تسهيل در پرداختها

6-    واگذاري تنخواه گردان به عاملين ذيحساب براساس مقررات و موافقت با نصب عامل و امين اموال و نظارت بر تكاليف آنها

7-    7- صدور درخواست وجه از نمايندگي خزانه براساس تخصيص اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي سرمايه اي

8-    كنترل و مراقبت در واريز به موقع تنخواه گردان بصورت اسناد قابل قبول و واريز مانده نقدي

9-    افتتاح حسابهاي بانكي مورد نياز از طريق نمايندگي خزانه در استان

10-رسيدگي به اسناد و مدارك هزينه ثبت و نگهداري حسابهاي درآمد و هزينه و تنظيم حساب ماهانه و ارسال آن به مبادي ذيربط در موعد مقرر

11-تامين اعتبار و پرداخت وجه براي گشايش اعتبارات اسنادي در چارچوب مقررات

12-انجام امور مربوط به رسيدگي و مميزي اسناد و اوراق مالي و ثبت مشخصات هزينه در دفاتر مربوطه

13-انجام امور مربوط به دريافتها و پرداختها در چارچوب ضوابط و مقررات مالي مربوط

14-نگهداري حساب هريك از طرحها و پروژه ها طبق دستورالعملهاي مربوطه

15-نگهداري خحساب ديون و انجام عمليات مالي مربوط به آن

16-تنظيم دفاتر و نگهداري حساب دارائي ها و اموال اداره كل و نظارت بر آن طبق قانون

17-شركت در امور مربوط به مناقصه – مزايده و ترك تشريفات مناقصه و مزايده با رعايت مقررات

18-بررسي اسناد مناقصه – تدوين شرايط و برگزاري مناقصه طبق قوانين و مقررات – اجراي قرارهاي صادره از سوي ديوان محاسبات كشور و ساير محاكم قضاييچ

19-اخذ راهنمايي هاي لازم از حوزه ستادي درخصوص چگونگي مصرف اعتبارات ملي

20-ساير امور محوله قانوني

 

1-3- اداره درآمد و هزينه هاي عملياتي

1-    وصول درآمدها، سپرده ها و مطالبات استاني و انتقال آنها به حسابهاي مربوطه و تنظيم و ارائه گزارشهاي مالي و عملياتي لازم

2-    تهيه فهرست و جداول اطلاعاتي لازم از مطالبات اداره كل

3-  شناسايي كليه منابع درآمدي اعم از عمليات اصلي، جانبي و منابع غير عملياتي و تهيه اطلاعات جامع از آنها به منظور بهره گيري بهتر از منابع مذكور

4-    انجام امور مربوط به مزايده ها با رعايت قوانين، مقررات و تشريفات معمول

5-    ثبت و نگهداري حساب درآمد و هزينه در دفاتر قانوني

6-    تهيه و تنظيم تراز و حساب سود و زيان

- نظارت بر انجام امور دبيرخانه اي اداره كل

11-نظارت بر نحوه پرداخت هزينه هاي جاري و عمراني طبق ضوابط و مقررات مالي مربوط

12- نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات مالي مربوط

13- كنترل نحوه نگهداري حساب ها و تنظيم دفاتر مالي و اموالي اداره كل با تبادل نظر و همكاري واحدهاي ذيربط استان

14  – برقراري ارتباط و انجام هماهنگي هاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان به منظور رفع ابهامات، مشكلات و تنگناها در مورد وظايف و مسئوليت هاي محوطه

15-نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها، دستورالعملها، قوانين و مقررات در واحدهاي زيرمجموعه

16-برقراري ارتباط و انجام هماهنگيهاي لازم با دستگاههاي ذيربط استان

17- شركت در كميسيونها، كميته ها و شوراهاي مربوطه حسب قوانين و آيين نامه هاي موضوعه

 
 
تاریخ به روز رسانی: 1395/02/05
تعداد بازدید: 1481
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت مرتبط به وزارت راه و شهرسازي ميباشد
 پياده سازي  با  پرتال سازماني درسا
Powered by DorsaPortal